back to top
More

  Obowiązek szkolny

  Strona głównaHistoriaObowiązek szkolny

  Polecamy w dziale

  Bitwa pod Cedynią

  24.06.972 r., pod Cedynią doszło do pierwszego polskiego zwycięstwa, potwierdzonego w źródłach pisanych. Bitwa zakończyła się rzezią niemieckich rycerzy. Jej przebieg opisał kronikarz Thietmar, syn ocalałego Zygfryda von Walbeck.

  Królestwo Kongresowe

  20.06.1815 roku proklamowano w Warszawie Królestwo Polskie, nazywane Królestwem Kongresowym. Było ono połączone z Imperium Rosyjskim unią personalną, wspólnym monarchą był Aleksander I z dynastii Romanowów.

  Proces szesnastu

  18.06.1945 roku rozpoczął się w Moskwie przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR pokazowy proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Do historii przeszedł on jako proces szesnastu.

  Zjazd w Chęcinach

  14.06.1331 roku zakończyły się obrady wiecu na zamku w Chęcinach. W zjeździe wzięło udział rycerstwo z całego kraju. Uchwalono jednolite prawo, sądy i monetę, oraz uczyniono księcia Kazimierza, syna Łokietka, rządcą Wielkopolski.
  12 stycznia 1808 roku Izba Edukacji Publicznej wprowadziła obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat. Był to efekt oświecenia, rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Od tej pory wszyscy mieli być wolni, równi i braterscy.

  12 stycznia 1808 roku Izba Edukacji Publicznej w Księstwie Warszawskim wprowadziła obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do14 lat. Oznaczało to realizację postulatu polskiego myśliciela epoki odrodzenia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który domagał się powszechnego prawa do edukacji w swoim najsłynniejszym dziele z 1556 roku „O naprawie Rzeczypospolitej”. 

  Przeciwnikiem tej idei był przez lata Kościół Katolicki, sprawujący niejako monopol na nauczanie plebsu i spoglądający niechętnie na świecką edukację. Dopiero epoka oświecenia i wojny napoleońskie sprawiły, że monopol ten został przełamany. 

  Jak to wyglądało na świecie? Pionierem było Księstwo Weimarskie, które usiłowało wprowadzić obowiązek szkolny już w 1619 roku. Niedługo później do Weimaru dołączyły Księstwo Gotajskie oraz Prusy. W Massachusetts wprowadzili go dominujący w kolonii purytanie. W 1683 roku wprowadziło go Księstwo Oleśnickie. Przymus obejmował dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

  W roku 1717 roku król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern wydał nakaz by wszystkie dzieci w całym kraju uczęszczały do szkół podstawowych. W kolejnych latach inne monarchie europejskie starały się naśladować Prusy (min. Habsburgowie i król Danii Chrystian VI Oldenburg). Mimo, że Prusy były na tym polu wzorem do naśladowania, to jakość nauczania była niska. Nauczycielami zostawali często weterani wojenni bez przygotowania pedagogicznego o ograniczonej wiedzy, przez co nauka sprowadzała się do podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachunków, a przede wszystkim karności i dyscypliny. 

  Nie chodziło o to, żeby mieszkańcy Prus byli dobrze wykształceni, lecz żeby byli dobrymi żołnierzami – ślepo posłusznymi i podporządkowanymi państwu. 

  Przełomowym wydarzeniem okazała się być rewolucja francuska i wojny napoleońskie, które jej idee poniosły daleko poza granice Republiki, a potem Cesarstwa, oraz rewolucja industrialna, która zapewniła odpowiednią infrastrukturę. Edukacja odtąd miała być powszechna i nowoczesna. Zgodna  z zasadami wolności, równości i braterstwa. Kolejne państwa wprowadzały przymus szkolny, aż stał się on prawdziwie powszechny. 

  Czy dziś, w dobie powszechnego dostępu do informacji i upadku tradycyjnych autorytetów, nadal ma on sens? 

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/6zaa

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja