back to top
More

  Umowa w Wołkowysku 1386

  Strona głównaHistoriaUmowa w Wołkowysku 1386

  Polecamy w dziale

  Proces szesnastu

  18.06.1945 roku rozpoczął się w Moskwie przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR pokazowy proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Do historii przeszedł on jako proces szesnastu.

  Zjazd w Chęcinach

  14.06.1331 roku zakończyły się obrady wiecu na zamku w Chęcinach. W zjeździe wzięło udział rycerstwo z całego kraju. Uchwalono jednolite prawo, sądy i monetę, oraz uczyniono księcia Kazimierza, syna Łokietka, rządcą Wielkopolski.

  Hodów – polskie Termopile

  11.06.1694 roku w miejscowości Hodów, na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, doszło do bitwy Polaków z Tatarami. Przeszła ona do historii jako "polskie Termopile" z powodu olbrzymiej dysproporcji sił, wynoszącej 100:1

  Uchwała lustracyjna 1992

  28.05.1992 r. Sejm przyjął uchwałę, zobowiązującą ministra spraw wew. do ujawnienia pełnej informacji na temat urzędników państwowych, posłów, senatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radnych będących współpracownikami UB/SB.
  Dla ówczesnych Polaków to Litwa była potęgą, a nie Moskwa. Unia z Litwą miała doprowadzić do powstania imperium, które zdominuje cały region i będzie w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Tak oto narodziła się idea Międzymorza.

  11 stycznia 1386 roku, w Wołkowysku, poselstwo polskiej szlachty zawarło z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą umowę, która potwierdzała postanowienia podpisanej pół roku wcześniej Unii w Krewie. Postanowiono małżeństwo Jagiełły z Jadwigą (królem Polski), przyjęcie przez niego chrztu, chrystianizację Litwy, unię personalną między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, odzyskanie utraconych przez Polskę terenów i uwolnienie polskich jeńców. Najwięcej kontrowersji budził zapis dotyczący włączenia do Korony ziem litewskich i ruskich. Dla części panów polskich oznaczało on inkorporację, dla Litwinów – zapowiedź unii dwóch państw, z których każde będzie miało dużą autonomię. Potwierdzono zarazem, że po chrzcie i ślubie Jagiełło stanie się królem Polski, co nie było wcześniej sprecyzowane. 

  Miał także Jagiełło wypłacić 200 tys. florenów narzeczonemu Jadwigi, Wilhelmowi z dynastii Habsburgów, któremu została obiecana w dzieciństwie.

  Mało jest wydarzeń w polskiej historii tak doniosłych, jak unia w Krewie i umowa w Wołkowysku. Wydarzenia te określiły losy Polski na kolejne stulecia. Zdecydowały o tym, że jej przyszłość związana została ze wschodem, a nie z zachodem. Zyskaliśmy silnego sojusznika…ale też potężnych wrogów. Na czele z Moskwą i Złotą Ordą, z którymi Litwa walczyła o ziemie ruskie. 

  Dotychczasowi wrogowie Litwinów stali się także wrogami Polaków. Schyłek Zakonu Krzyżackiego i Ordy zbiegł się w czasie ze wzrostem Księstwa Moskiewskiego. Przyszłej Rosji, która stanie się największym zagrożeniem zarówno dla Polski, jak i dla Litwy w ich dotychczasowej historii. 

  Na razie jednak to rozciągającą się od morza do morza Litwa była potęgą, a nie Moskwa. Polskim  możnym wydawało się, że unia z Litwą doprowadzi do powstania imperium, które zdominuje cały region i będzie w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Tak oto narodziła się idea Międzymorza.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/tkvu

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja