Piotr Hlebowicz, Do obywateli Rosji! Россияне!

Data

Polecamy

Obrońmy lekarzy, którzy wbrew systemowi ratowali pacjentów!

W marcu 2020 roku nastąpił niesłychany atak na naszą wolność. Zamknięto nas w domach i pozbawiono prawa decydowania o własnym życiu. Dla rzekomego naszego dobra. Opłaciliśmy ten czas ogromną ilością nadwymiarowych zgonów. Znaleźli się jednak lekarze, którzy pomimo represji, pomagali pacjentom. Izby Lekarskie nadal ich prześladują, pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że to system się pomylił.

Wizyta Bidena – szansa dla Ukrainy i Polski

Wizyta Bidena na Ukrainie znaczy, że Ukraina nie zostanie przez USA porzucona dla obłaskawienia Rosji na wypadek starcia z Chinami. Polska gra tu rolę bazy wojskowej. Nie oczekujmy jednak, że USA rozwiążą wszystkie nasze problemy.

Jaskinie praworządności

Niemcy ustanowili sobie takie prawo, które pozwala złodziejowi po trzydziestu latach zatrzymać skradziony przedmiot i traktować go prawnie jako swój własny.
Żądajcie wyjścia wojsk rosyjskich z Ukrainy i ziem okupowanych – Krymu i Donbasu. Żądajcie ukarania zbrodniarza wojennego Władimira Putina, jego ministrów i dowódców armii okupacyjnej w Ukrainie!

26. 02. 2022

Rosjanie!

Od paru dni wasze wojska mordują na terytorium suwerennej Ukrainy mieszkańców tego kraju: giną kobiety, dzieci, ludzie w podeszłym wieku. Wasze wojska niszczą rakietami ich domy, ich dorobek życiowy. Wasz prezydent – zbrodniarz wojenny Władimir Putin – wydał rozkaz zniszczenia Ukrainy. Fizycznego i ekonomicznego.

Pamiętajcie! Nie przeciwstawiając się swojemu szalonemu prezydentowi, upodabniacie się do społeczeństwa III Rzeszy, które do samego końca popierało swojego führera Adolfa Hitlera. W efekcie wszyscy Niemcy byli współwinni mordów, które popełnił Hitler ze swoją kamarylą.

Czy chcecie odpowiadać za zbrodnie wojenne popełniane teraz na Ukrainie przez Putina, jego środowisko i rosyjską armię? W tej brudnej wojnie giną wasi ojcowie, mężowie, bracia, dzieci! Posyłacie ich na śmierć dla spełnienia chorych ambicji zbrodniarza wojennego – Putina.

Dla Putina żołnierze rosyjscy są tylko mięsem armatnim. Podziękowaniem tego dyktatora będą cynkowe trumny waszych bliskich („Gruz 200”) i ciche pogrzeby, jak w roku 2014. Społeczeństwo Białorusi próbowało odsunąć od władzy przestępcę – samozwańca Łukaszenkę. Wasz prezydent Putin uratował swego podwładnego od gniewu białoruskiego narodu. Teraz Łukaszenko odwdzięcza się swemu wybawcy, współuczestnicząc w agresji na Ukrainę.

W Rosji garstka obywateli wychodzi na ulicę w proteście przeciwko agresji swojego państwa przeciwko braciom Ukraińcom. Są przez policję rosyjską zatrzymywani, bici, skazywani na areszt i grzywny. To oni próbują ratować honor Rosji w oczach świata. Ten symboliczny gest pokazuje, że nieliczni Rosjanie myślą trzeźwo, logicznie i z empatią wobec ofiar rosyjskiej inwazji.

Przyłączcie się do tych ludzi, nie oddawajcie ministrowi Szojgu swoich synów, braci, ojców do przestępczej armii rosyjskiej. Nie ulegajcie kłamliwej propagandzie Putina, Ławrowa, Pieskowa, Zacharowej!

Żądajcie wyjścia wojsk rosyjskich z Ukrainy i ziem okupowanych – Krymu i Donbasu. Żądajcie ukarania zbrodniarza wojennego Władimira Putina, jego ministrów i dowódców armii okupacyjnej w Ukrainie!

Inaczej świat wam tego nigdy nie zapomni. Będziecie znienawidzeni wszędzie tam, gdzie się pojawicie. Sankcje międzynarodowe na zawsze zmienią wasze życie. Zostaniecie usunięci ze światowego systemu finansowego, sportu, kultury i nauki, z życia społecznego.

Każdy z Was poniesie konsekwencje materialne za przestępstwa przeciwko ludzkości, dokonywane przez Wasz rząd i armię. Nie reagując na zło – będziecie za nie współodpowiedzialni na równi z mordercą Putinem.

Czasu jest mało, a wybór może być tylko jeden.

Weterani walk z komunizmem o niepodległość narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką i Putinowską

 • Jadwiga Chmielowska – Polska
 • Oles Shevchenko – Ukraina
 • Piotr Hlebowicz – Polska
 • Diana Bidochko – Ukraina
 • Tariel Gviniashvili – Gruzja
 • Valery Bujval – Białoruś
 • Tadeusz Świerczewski – Polska
 • Leonardas Vilkas – Litwa
 • Mariusz Patey – Polska
 • Marek Czachor – Polska
 • Saulius Pečeliūnas – Litwa
 • Magdalena Czachor – Polska
 • Isa Gambar – Azerbejdżan
 • Kazimierz Michalczyk – Niemcy
 • Vardan Harutyunyan – Armenia
 • Karol Gwoździewicz – Polska
 • Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
 • Izabella Lipniewicz – Polska
 • Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
 • Lech Osiak – Polska
 • Sinaver Kadyrov – Ukraina
 • Wioleta Osiak – Polska
 • Witold Bator – Polska
 • Antoni Lis – Polska
 • Sławomir Karpiński – Polska
 • Andrzej Szkaradek – Polska
 • Ewa Pietruszka – Polska
 • Stanisław Pietruszka – Polska
 • Wiesław Pyzio – Polska
 • Zdzisław Janeczek – Polska
 • Kristina Nejman – Polska
 • Jerzy Nejman – Polska

26. 02. 2022

Россияне!

На протяжении последних дней ваши войска убивают на територии суверенной Украины жителей этой страны: гибнут женщины, дети, пожилые люди. Ваши войска разрушают ракетами их дома, плоды их труда. Ваш президент – военный преступник Владимир Путин – отдал приказ на физическое и экономическое уничтожение Украины.

Помните! Не противостоя своему сумасшедшему президенту, вы уподобляетесь обществу III Рейха, которое до самого конца поддерживало своего фюрера Адольфа Гитлера. В результате все немцы оказались виновны в преступлениях, совершённых Гитлером и его камарильей.

Неужели вы хотите разделить ответственность за военные преступления, совершаемые сейчас в Украине Путиным, его окружением и российской армией? В этой грязной войне погибают ваши отцы, мужья, братья, дети!Это вы посылаете их на смерть ради свершения больных фантазий военного преступника – Путина.

Для Путина российские солдаты – это только пушечное мясо. Благодарностью диктатора будут цинковые гробы с вашими близкими («груз 200») и тайные похороны, как в 2014 году. Беларуское общество предприняло попытку сместить преступника – самозванца Лукашенко. Ваш президент Путин спас своего вассала от гнева беларуского народа. Теперь Лукашенко платит благодарностью своему спасителю, принимая участие в агресси против Украины.

В России кучка граждан выходит на улицы, протестуя против агрессии своего государства, направленной против украинских братьев. Их хватает российская полиция, их бьют, арестовывают и штрафуют. Именно они пытаются спасти честь России в глазах всего мира. Этот символический жест свидетельствует, что немногие россияне мыслят трезво, логически и с эмпатией в отношении к жертвам российского нашествия.

Присоединяйтесь к этим людям, не отдавайте министру Шойгу, в преступную российскую армию своих сыновей, братьев, отцов. Не верьте лживой пропаганде Путина, Лаврова, Пескова, Захаровой!

Требуйте вывода российских войск из Украины и оккупированных территорий – Крыма и Донбаса. Требуйте наказания военного преступника Путина, его министров и командующих оккупационной армии в Украине! Иначе мир вам этого никогда не простит. Вас будут ненавидеть повсюду, где бы вы ни появились. Вас удалят из всемирной финансовой системы, спорта, культуры и науки, из общественной жизни.

Каждый из вас столкнётся с материальными последствиями в наказание за преступления против человесности, совершаемые вашим правительством и вашей армией. Не реагируя на зло – вы разделите за него ответственность наравне с убийцей Путиным.

Времени у вас мало, а выбор у вас только один.

Ветераны борьбы с коммунизмом за независимость народов, порабощённых советской и путинской Россией.

 • Jadwiga Chmielowska – Polska
 • Oles Shevchenko – Ukraina
 • Piotr Hlebowicz – Polska
 • Diana Bidochko – Ukraina
 • Tariel Gviniashvili – Gruzja
 • Valery Bujval – Białoruś
 • Tadeusz Świerczewski – Polska
 • Leonardas Vilkas – Litwa
 • Mariusz Patey – Polska
 • Marek Czachor – Polska
 • Saulius Pečeliūnas – Litwa
 • Magdalena Czachor – Polska
 • Isa Gambar – Azerbejdżan
 • Kazimierz Michalczyk – Niemcy
 • Vardan Harutyunyan – Armenia
 • Karol Gwoździewicz – Polska
 • Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
 • Izabella Lipniewicz – Polska
 • Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
 • Lech Osiak – Polska
 • Sinaver Kadyrov – Ukraina
 • Wioleta Osiak – Polska
 • Witold Bator – Polska
 • Antoni Lis – Polska
 • Sławomir Karpiński – Polska
 • Andrzej Szkaradek – Polska
 • Ewa Pietruszka – Polska
 • Stanisław Pietruszka – Polska
 • Wiesław Pyzio – Polska
 • Zdzisław Janeczek – Polska
 • Kristina Nejman – Polska
 • Jerzy Nejman – Polska

Ostatnie wpisy autora