back to top
More

  List 34

  Polecamy w dziale

  Kodeks Makarewicza

  11.07.1932 zostało wydane rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który przeszedł do historii jako kodeks Makarewicza. Uważany był za pracę mistrzowską.

  Bitwa pod Połtawą

  08.07.1709 r. miała miejsce bitwa pod Połtawą. Przesądziła ona o statusie Rosji jako światowego mocarstwa o ambicjach imperialnych i zmierzchu potęgi Szwecji. Przegrał król Szwecji Karol XII, a zwyciężył car Rosji Piotr I

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Wg Deklaracji prawa naturalne są niezbywalne, nie podlegają żadnej władzy. Są to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której należy się zbuntować.

  Ustawa o prawach obywatelskich

  03.07.1964 prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich (civil rights act). Zabraniała ona placówkom dotowanym z budżetu federalnego dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry lub narodowości.
  14.03.1964 polski poeta żydowskiego pochodzenia Antoni Słonimski złożył w URM list do prem. Cyrankiewicza podpisany przez 34 intelektualistów: wybitnych naukowców i literatów, protestujących przeciwko narastającej cenzurze w PRL.

  14.03.1964 polski poeta żydowskiego pochodzenia Antoni Słonimski złożył w Urzędzie Rady Ministrów list skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza, podpisany przez 34 wybranych intelektualistów: wybitnych naukowców i literatów, protestujących przeciwko narastającej cenzurze w PRL. 

  Sprzeciwiali się oni łamaniu podstawowych praw i wolności zapisanych w konstytucji i odejściu od założeń październikowej odwilży.

  List miał tylko dwa zdania i liczył 64 słowa. Początkowo został przez władze zignorowany. W wyniku kolportowania go na zachodzie, ujęcia się za polskimi kolegami wielu zachodnich intelektualistów oraz dostrzeżenia go przez najbardziej prestiżowe gazety i rozgłośnie radiowe, z Timesem i Radiem Wolna Europa na czele, zaczęły się represje. Jan Józef Lipski, który zbierał podpisy pod listem, został zatrzymany i aresztowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. 

  Najsurowsze represje spotkały Melchiora Wańkowicza, którego aresztowano na kila tygodni i oskarżono o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” o Państwie Polskim i jego organach. Skazano go na trzy lata więzienia, skrócone do półtora roku po amnestii. Jednak władze, ze względu na protesty w kraju i za granicą, nie zdecydowały się na wykonanie wyroku. 

  Wielu autorów zostało objętych zakazem publikacji, a nakład Tygodnika Powszechnego zmniejszono o 10 tys. W wyniku działań władz profesor Konrad Górski wycofał swoje poparcie dla listu, a 10 jego sygnatariuszy napisało kolejny list, skierowany do „Timesa”. Tłumaczyli w nim, że ten poprzedni miał charakter wewnętrzny oraz miał na celu dyskredytację prasy zachodnioniemieckiej i radia wolna Europa. Byli to: Aleksander Gieysztor, Konrad Górski, Leopold Infeld, Julian Krzyżanowski, Kazimierz Kumaniecki, Edward Lipiński, Wacław Sierpiński, Jan Szczepański, Władysław Tatarkiewicz i Kazimierz Wyka. 

  Wkrótce władze zorganizowały swoisty kontr-list, w którym sprzeciwiano się „oczernianiu Polski Ludowej”. Podpisało go 600 literatów, w tym prezes ZLP Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Brzechwa, Igor Newerly, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz. W przeciwieństwie do listu 34 nie miał on charakteru elitarnego, lecz masowy. Miał pokazać poparcie środowiska literackiego dla partii i PRL-u.

  A jak brzmiał oryginał? 

  „Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.”

  List podpisali:

  • Jerzy Andrzejewski
  • Maria Dąbrowska
  • Stanisław Dygat
  • Karol Estreicher
  • Marian Falski
  • Aleksander Gieysztor
  • Konrad Górski
  • Paweł Hertz
  • Leopold Infeld
  • Paweł Jasienica
  • Mieczysław Jastrun
  • Stefan Kisielewski
  • Zofia Kossak-Szczucka
  • Tadeusz Kotarbiński
  • Jan Kott
  • Anna Kowalska
  • Julian Krzyżanowski
  • Kazimierz Kumaniecki
  • Edward Lipiński
  • Maria Ossowska
  • Stanisław Cat Mackiewicz
  • Jan Parandowski
  • Stanisław Pigoń
  • Adolf Rudnicki
  • Artur Sandauer
  • Wacław Sierpiński
  • Antoni Słonimski
  • Jan Szczepański
  • Władysław Tatarkiewicz
  • Jerzy Turowicz
  • Melchior Wańkowicz
  • Adam Ważyk
  • Kazimierz Wyka
  • Jerzy Zagórski.

  Autorem tekstu był Antoni Słonimski, współorganizatorem zbierania podpisów zaś Jan Józef Lipski. Wśród sygnatariuszy znalazły się osoby o najrozmaitszych światopoglądach. Od konserwatystów i katolików do ateistów i postępowców. Połączył ich sprzeciw wobec cenzury i coraz bardziej opresyjnemu państwu.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/68ke

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja